رویداد بازدید دو شرکت گروه توسعه کیمیا و کیمیاگران امروز از پارک پتروشیمی پتروناد آسیا