مسئولیت اجتماعی سازمانی (CSR)

پایه و اساس رفتار یک سازمان در اجتماع، مسئولیت و پاسخگویی در مورد فعالیت‌ها و تصمیماتی است که در قبال ذینفعان خود انجام می‌دهد. تداوم این رفتار مسئولانه می‌تواند باعث شکل‌گیری هویتی مشروع و قابل پذیرش از سازمان در بین ذینفعان خود و حتی جامعه شود. هدف شرکت پتروشیمی پترونادآسیا تضمین ایفای نقش مسئولیت اجتماعی سازمان در جهت مشخص نمودن چگونگی پاسخگویی اخلاق‌گرای به مسائل اجتماعی در سطح کارکنان، مشتریان، ذی‌نفعان، محیط زیست، اقتصاد و آحاد جامعه در قبال کسب و کار خود است. از این رو این شرکت پاسخگویی به نیاز تمامی ذینفعان در حوزه کسب و کار خود را وظیفه ذاتی سازمان می داند.